Çok Konuşulan NFT Nedir? | Teknotomy

NFT Nedir ve Nasıl Oluşturulur?

NFT Kullanılan Eserler ve Mecraları Nelerdir?

NFT’nin Gerçek Hayatta Örnekleri Nelerdir?

NFT Değeri Yüksek Olan Örnekler

NFT Nasıl Satın Alınır ve Yatırım Değeri Var Mıdır?

--

--

https://www.teknotomy.com/

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store