İnsan Beyninin Gizeminin Bilimsel Gerçekleri Nelerdir?

İnsan Beyninin Gizemi

İnsan Beyni Kaç Gramdır?

İnsan Beyni Ne Kadar Enerji Tüketir?

Beynin Bölümleri ve İşlevleri Nelerdir?

İnsan Beyni Nasıl Çalışır ve İletişim Kurar?

Beyinde Algı ve Düşünceyi Şekillendirme

Anı Üretmek

Beyni Korumak için Alışkanlık Edinilmesi Gerekenler

--

--

https://www.teknotomy.com/

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store