Influencer’lar Sadece Popüler Uygulamalarda Mı?

1- Ello Influencer’ı: Kakao Rae

Cocoa Rae kendisini, eşsiz ve farklı insanların büyüleyici portrelerini yaratan ve onların gerçek özünü yakalan bir görsel sanatçı ve fotoğrafçı, şeklinde tanıtıyor. İlgi alanı olan sanat onu Pinterest, Instagram veya başka büyük bir sosyal medya platformu ile ünlü olabilirdi. Ancak Rae, kendisine sosyal medya platformu olarak Ello’yu seçti. Üstelik seçtiği ağda çok iyi bir kitle edindi.

2- Minds’ta KiBLS

3- EyeEm’de Sinan Sağlam

--

--

https://www.teknotomy.com/

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store